فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

کو او همه چیل زی تریمونه

 

کو اوهمه چیل زی تریمونه

کو او همه صحل وصفیه پیش ترینه

کو او مردل نومی ایلمونه

کو او زنل شیر وپاک دلمونه

کو او بهونو و ورد و بیلمونه

کو او صیای رینگ رینگ رمه مونه

کو او سرحیه و بیل مارگونمونه

کو او سوزی سقاوه و ایلل بنشینمونه

کو او شولیزو میلهسل و وردل مونه

کو او مردل و زنل وتفنگل مونه

کو او نوزینل وکو او اسپل کهرمونه

کو او تفنگچینل سوارشونه

کو او تفنگل و قطارل روغن زیمونه

کو او شون وقیه وچقه زنارمونه

کو او مردل شوکله وزنل چارقی زمونه

کو او کل وسروو وساز ودسمالل هف رنگمونه

کو او چویل شورمو  او برفل دنانه

کو او بهار سوزه روخونمونه

کو او ایل و طیفهو و او قله پاتاومونه

کو او گرو وپن تیر و مسلسل زنمونه 

کو او خان و کلونترکهخوا و ریش سفیلمونه

کو او قول و قرارو کو او بزرگ وکوچکیمونه

کو او جربرو صول وسازشو خین بورلمونه

کو او حرمتلو و صافیو وککاگریمونه

کو او شونشینلو چالهو کتری خلخلیمونه

کو او کماچی سهو و دمپختل خش بومونه

کو او چمترو و دوو کره محلیمونه

کو او کلگو نون تیریو روغنل خشمونه

کو او چشمیل اومشکل پر اومونه

کو او گولل و سرخو سوزبی اومونه

ای ککایل ای ککایل بیتون از نو دوباره

بشینیمون و بسازیم او همه چیل زی تریمونه

 

 

برگردان به فارسی

 

 

کجاست آنهمه میراث گذشته مان

کجاست آنهمه میراث گذشته مان

کجاست آنهمه صلح و صفای پیشین مان

کجاست آن مردان نامی ایلمان

کجاست آن زنان شیرمرد و پاک دلمان

کجاست آن بهمون و ورد و بیدهایمان

کجاست آن صدای رینگ رینگ گله هایمان

کجاست آن سرحد و بیدهای مارگون مان

کجاست آن سرسبزی سقاوه و ایل های نشین مان

کجاست آن شبلیز و مجلس هایش و آن ورد هایمان

کجاست آن مردان و زنان و تفنگ هایمان

کجاست آن اسب های جوان و اسب های کهرمان

کجاست آن تفنگچیان سواره شان

کجاست آن تفنگ ها وقطارهای روغنی مان

کجاست آن شانه ها و قدها وچقه زنارهامان

کجاست آن مردان شب کلاه برسر و زنان چارقد بندان مان

کجاست آن کل و سرودها و دستمال های هفت رنگمان

کجاست آن چویل های شورم و برف های  دنا

کجاست آن بهار سبز مناطق حاشیه رودخانه نشین نمان

کجاست آن ایل و طایفه و قلعه پاتاوه مان

کجاست آن گراب و پنج تیر و آن مرد مسلسل زنمان

کجاست آن خان و کلانتر و کدخدا و ریش سفیدان مان

کجاست آن قول و قرار ها و آن بزرگ و کو چکی مان

کجاست آن مردان دعوا برو صلح وسازش ها و قتل درست کنانمان

کجاست آن حرمت ها وصاف و سادگی ها و برادری هایمان

کجاست آن شب نشینی ها و چاله و کتری خاکسترمان

کجاست آن دیزی های سیا ه مان و آن دمپخت های خوش بویمان

کجاست آن چمتر و دوغ و کره های محلی مان

کجاست آن کلگ و نان محلی و روغن حیوانی خوش مان

کجاست آن چشمه ها و مشک های پر از آب مان

کجاست آن دختران پاک دامن و سرخ وسبز پوش کنار آب مان

ای برادران ای برادران بیایید دوباره ازنو

بنشینیم و بسازیم آن میراث گذشته مان

 

 

تقدیم به تمامی مردم خوب وبا صفای ایلم وگرامی میداریم یاد بزرگان و مردمان ایلم آنانکه الان درمیان مانیستند.

 

سر آینده : مجید بهادر تامرادی 

 

دیدگاه ها   

 
0 #4 آرش زارع خفری 1396-10-15 05:57
واقعا عالی بی دلمه بلال کردی زنده و پایدار باشی درود درود درود
باز گفت
 
 
0 #3 بیژن کاظمی کیان 1394-12-24 21:44
درود بر جناب بهادر و اشعار زیباشون دست مریزاد... درود ب ایل غیور و بزرگ بیراحمد درود بر تامرادی های حماسه سرا و حماسه طلب
باز گفت
 
 
0 #2 tnt 1394-11-20 16:14
با تشکر از جناب بهادر

زیبا بود
باز گفت
 
 
+1 #1 بابک 1394-11-01 16:42
ممنون ازآقای بهادرازشعرزیباش ون
باز گفت
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی